Voorlopig voorschot Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel

donderdag 30 juni 2022

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben in het PKO een akkoord bereikt over een voorlopig voorschot van € 218,- per ton geaccepteerd PMD voor gemeenten in het bronscheidingsmodel. De hoogte van de inzamelvergoeding wordt jaarlijks berekend op basis van landelijk gemiddelde inzamelkosten bij kostenefficiënte uitvoering en de laatst bekende samenstelling van het brongescheiden PMD.

In de berekening van het voorschot zijn de inzamelkosten gelijk gehouden en vindt conform ketenovereenkomst een correctie plaats voor het aandeel niet-verpakkingen en stoorstromen (vervuiling). Deze correctie is hoger dan afgelopen jaar, aangezien uit de voorlopige resultaten van het KSO blijkt dat het PMD meer stoorstromen bevat dan de afgesproken systeemmarge van 15%. Dit resulteert in een lager voorschot dan de inzamelvergoeding van 2021.

De definitieve inzamelvergoeding wordt bepaald op basis van de uitkomsten van het kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) over 2021. Een eventuele correctie kan achteraf plaatsvinden met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Bij deze correctie wordt de methodiek gevolgd zoals vastgelegd in de Ketenovereenkomst, waarbij het bedrag van € 218,- per ton als ondergrens wordt aangehouden voor het gehele kalenderjaar 2022.