Besluiten

Uitvoeringsafspraken en vergoedingen 2024 (besluit 11-12-23)

Het PKO heeft de definitieve vergoedingen voor 2024 vastgesteld en besloten de huidige 
uitvoeringsafspraken voor glas, OPK en EPS met één jaar te verlengen.

Inzamelvergoedingen 2024
Het PKO heeft de onderstaande definitieve inzamelvergoedingen voor 2024 vastgesteld.

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel 2024
€ 261,07 per ton ingezameld PMD.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel 2024
€ 14,74 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

Afspraken glas, OPK en EPS 2024 
De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor specifiek OPK en glas, zoals opgenomen in het 
Uitvoerings- en monitoringprotocol, worden verlengd met 1 jaar (tot 31-12-2024). De indexering van de 
bijbehorende vergoedingen wordt berekend op een vergelijkbare wijze als bij het bronscheidingsmodel. 
Verpact publiceert in 2024 de hoogte van de vergoedingen op de factsheet vergoedingen.
De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor EPS, zoals opgenomen in het UMP, worden met 1 
jaar (tot 31-12-2024) verlengd. Dit wordt daarmee de enige fractie waarvoor het ketenregiemodel met 
bijbehorende vergoeding in 2024 blijft bestaan.

Akkoord over vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken 2024 
Verpact betaalt gemeenten voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds (nu Verpact) en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Verpact betaalt voor het jaar 2024 een vergoeding van € 0,94 EUR per inwoner. In WasteTool worden de betaalvoorstellen op kwartaalbasis voor gemeenten gepubliceerd op basis van het inwoneraantal per 1-1-2023. In 2024 komt het PKO tot een definitieve overeenkomst voor de inzameling van verpakkingen uit de openbare prullenbakken vanaf 2025.

Vergoedingen voor kunststof, metalen en drankenkartons 2022 en 2023 (juli 2023)

Onderstaande vergoedingen voor kunststof, metalen en drankenkartons zijn door het PKO vastgesteld. 

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel
2022: € 245 per ton ingezameld PMD. (Het voorlopige voorschot was € 218 per ton ingezameld PMD.)
2023: € 245 per ton ingezameld PMD.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel
2023: € 14 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.


Extra uitvoeringsperiode zwerfafvalvergoeding (juli 2023)

In de Raamovereenkomst verpakkingen was afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2020 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hiervoor beschikbare budgetten over de genoemde periode zijn door gemeenten niet volledig benut. 

Het totaal resterende budget uit deze zwerfafvalvergoeding (ruim 11 miljoen euro) wordt eenmalig alsnog beschikbaar gesteld voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in 2023 en 2024. Gemeenten met goedgekeurde jaarplannen komen in aanmerking voor vergoeding, welke wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14. Bij overtekening van dit budget wordt de maximale vergoeding naar rato verlaagd. Gemeenten met goedgekeurde plannen ontvangen hierover begin 2024 bericht. 

Voor 30 november 2023 kunnen gemeenten aanvragen indienen voor deze laatste uitvoeringsperiode. Gemeenten worden op korte termijn geïnformeerd over de procedure rondom deze laatste uitvoeringsperiode.Besluit vergoeding openbare prullenbakken (besluit 13-12-2022)

Het Afvalfonds Verpakkingen (nu Verpact) gaat gemeenten en andere gebiedsbeheerders in 2023 vergoeden voor de inzameling en verwerking van verpakkingen in de afvalstroom uit de openbare bakken. De gemeenten blijven de regie voeren over zowel het beheren en ledigen van de afvalbakken als het verwerken van het afval uit de bakken zoals ze dat tot op heden deden. Het Afvalfonds betaalt een vergoeding aan gemeenten van 0,76 EUR per inwoner voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, naar rato van het aandeel PMD-verpakkingen. Nedvang zal betaalvoorstellen per kwartaal genereren per gemeente, o.b.v. het gepubliceerde inwonertal op 1 januari 2023.

In 2023 komt het PKO tot een definitieve overeenkomst voor 2024 en verder.


Afspraken glas, OPK en EPS voor 2023 (besluit 13-12-2022)

1. De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor specifiek OPK en glas, zoals opgenomen in het Uitvoerings- en monitoringprotocol, worden verlengd met 1 jaar (tot 31-12-2023).
2. De wijze van indexatie in de uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor glas en OPK (en andere stromen) over 2023 wordt nader uitgewerkt.
3. De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor EPS, zoals opgenomen in het UMP, worden met 1 jaar (tot 31-12-2023) verlengd. Dit wordt daarmee de enige fractie waarvoor het ketenregiemodel met bijbehorende vergoeding in 2023 blijft bestaan.

PKO-verbeteropties inzameling en beoordeling

Om te komen tot een optimale inzameling en beoordeling van PMD is er binnen het PKO gewerkt aan een document waarin praktijkervaringen zijn gebundeld. In deze bijlage worden handige tips gegeven om de inzameling en beoordeling van PMD zo goed mogelijk te organiseren. Het zijn suggesties om verbeteringen aan te brengen. De aandachtspunten voor inzameling kunnen de inzamelkwaliteit verbeteren. De aandachtspunten voor de beoordeling kunnen bijdragen aan een zo objectief en efficiënt mogelijke beoordeling van het PMD op de overslaglocaties.

Beoordelingsprotocol PMD 2022

Op 13-12-2021 heeft het PKO het nieuwe beoordelingsprotocol PMD (versie 3.0; KOV bijlage II) vastgesteld. Deze is geldig vanaf 01-01-2022 en vervangt de eerdere versies.

Vergoedingen kunststof, metalen en drankenkartons 2021 en 2022

Onderstaande vergoedingen voor kunststof, metalen en drankenkartons zijn door het PKO vastgesteld.

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel
2021: € 245 per ton ingezameld PMD.
2022: voorlopig voorschot € 218 per ton ingezameld PMD. Meer informatie.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel
2021: € 8,90 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.
2022: € 10,83 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

Basisvergoeding kunststof ketenregiemodel 2021 & 2022: € 656 per ton ter recycling aangeboden kunststof.
Registratievergoeding drankenkartons ketenregiemodel 2021 & 2022: € 398 per ton ter recycling aangeboden drankenkartons.

Materiaalspecificatie PMD en beoordelingsprotocol PMD 2021

Op 14-12-2020 heeft het PKO de nieuwe materiaalspecificatie PMD (specificatienummer UMP-534 met specificatiedatum 12/2020; KOV bijlage I) en het nieuwe beoordelingsprotocol PMD (versie 3.0; KOV bijlage II) vastgesteld. Beide documenten zijn geldig vanaf 01-01-2021 en vervangen de eerdere versies.

De materiaalspecificatie PMD en het beoordelingsprotocol PMD zijn op deze pagina als download opgenomen (zie Ketenovereenkomst bijlage I en II).

Meetprotocol brongescheiden PMD

Het PKO heeft het ‘Meetprotocol voor de samenstelling van brongescheiden PMD-afval’ d.d. 14-12-2020 vastgesteld. Dit protocol maakt samenstellingsmetingen op geaccepteerd PMD in het bronscheidingsmodel vergelijkbaar.
Het protocol is beschikbaar via de link onder downloads.

Meetprotocol aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in huishoudelijk restafval

Het PKO heeft het ‘Meetprotocol voor het aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in huishoudelijk restafval’ d.d. 14-12-2020 vastgesteld. Dit protocol maakt samenstellingsmetingen op huishoudelijk restafval aangeboden voor nascheiding vergelijkbaar.
Het protocol is beschikbaar via de link onder downloads.

Regeling thermische verwerking van tijdelijk niet afzetbare kunststoffen en drankenkartons binnen ketenregiemodel

Ondanks inspanningen van partijen bestaat het risico dat het vermarkten van gesorteerde kunststoffracties en drankenkartons niet mogelijk is door onvoldoende recyclecapaciteit. Over de omgang met een dergelijke situatie zijn in het Platform Ketenoptimalisatie afspraken gemaakt en vastgelegd in een regeling. De regeling geldt voor de periode dat een gemeente in het ketenregiemodel zit of zat. De eerdere afspraken over de thermische verwerking van PET trays worden met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 vervangen door de nieuwe regeling.

De regeling is beschikbaar via de link onder downloads.