Over PKO

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’.

Eén van de gemaakte afspraken is dat de VNG en AFV samen het Platform Ketenoptimalisatie vormen (PKO). Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP) vast.

Besluiten van het PKO zijn bindend voor AFV, VNG en individuele gemeenten.
PKO besluiten en andere relevante informatie voor gemeenten worden gepubliceerd op deze website.